Algemene voorwaarden

 1. Alle aanbiedingen c.q. overeenkomsten tussen Jobs in the City b.v., hierna te noemen de uitgever, en adverteerders/opdrachtgevers worden beheerst door deze voorwaarden. Zij prevaleren boven eventuele condities die door de adverteerder/opdrachtgever worden gehanteerd.
 2. Advertentiecontracten worden aangegaan met betrekking tot een aantal pagina’s advertentieruimte, welke binnen een bepaalde periode door de adverteerder/ opdrachtgever benut kan worden voor het plaatsen van advertenties en/of artikelen. In mindering op het advertentiecontract kan de adverteerder/opdrachtgever uitsluitend advertenties of artikelen plaatsen, welke betrekking hebben op zijn/haar eigen bedrijf.
 3. De uitgever hanteert een tarieventabel, waarbij de prijs afhankelijk is van het aantal “ingekochte” pagina’s.
 4. De uitgever is gerechtigd bepaalde ter plaatsing opgegeven advertenties zonder opgave van redenen te weigeren op grond van inhoud of vorm, goede smaak, technische bezwaren of strijd met eigen belangen van de uitgever.
 5. Voor advertenties, die overeenkomstig de opdracht gezet moeten worden in een dusdanige vorm dat er sprake kan zijn van gelijkenis met redactionele berichtgeving, behoudt de uitgever zich het recht voor de opmaak c.q. typografie te wijzigen.
 6. Nimmer kan een bepaalde plaats in een uitgave worden gegarandeerd. Een verzoek tot plaatsing op een bepaalde pagina of plaats kan worden gehonoreerd, zoveel als naar het inzicht van de uitgever mogelijk is binnen het kader van een verantwoorde opmaak, technische en redactionele mogelijkheden en/of billijkheid ten opzichte van andere adverteerders.
 7. De uitgever is nimmer aansprakelijk voor schade, door wie dan ook geleden, welke veroorzaakt is door niet, niet tijdig of onjuiste plaatsing van advertenties of artikelen, één en ander behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de uitgever. Gemaakte zet-, druk- of plaatsingsfouten, die kennelijk aan de publiciteitswaarde van de betrokken advertentie en/of artikel afbreuk doen, worden door de uitgever op verzoek gerectificeerd. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk veertien dagen na plaatsing schriftelijk te zijn ingediend.
 8. Reclamaties over de uitvoering van advertentie opdrachten c.q. over de factuur dienen uiterlijk acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend. Na deze datum wordt de adverteerder/opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de factuur.
 9. Rectificatie of gratis herplaatsing zal niet plaatsvinden in geval van fouten in telefonisch opgegeven advertenties. Dit geldt evenzo voor fouten ten gevolge van onduidelijk geschreven kopij.
 10. Betalingen dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum. Vanaf het verstrijken van de betalingstermijn is rente verschuldigd met 1% per maand. Adverteerders/opdrachtgevers welke een factuur hebben openstaan van twee maanden of ouder zullen door of vanwege de uitgever worden bezocht. Het factuurbedrag wordt alsdan verhoogd met incassokosten en 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,-. In geval van buitengerechtelijke danwel gerechtelijke incasso is de adverteerder gehouden alle extra kosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 40,-
 11. Indien een advertentieovereenkomst is aangedaan door een reclamebureau en/of re- clamekantoor, optredend voor of namens een opdrachtgever, blijft het reclamebureau en/of reclamekantoor jegens de uitgever aansprakelijk voor nakoming van alle verplich- tingen voortvloeiende uit de advertentieovereenkomst. Bij gebreke van betaling voor het reclamebureau respectievelijk reclamekantoor is de adverteerder/opdrachtgever gehouden op eerste verzoek voor betaling aan de uitgever zorg te dragen.
 12. Auteursrechten
  Op alle door of voor Jobs in the City B.V. ontworpen, gemaakte of gebruikte afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen blijft het auteursrecht bij Jobs in the City B.V., ook nadat de overeenkomst tussen Jobs in the City B.V. en de wederpartij haar beslag heeft gevonden. Het is de wederpartij verboden de genoemde afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen en ontwerpen te (doen) gebruiken voor andere dan door Jobs in the City B.V. verzorgde publicaties. Bij overtreding van dit gebod verbeurt de wederpartij een boete van € 475,00 per plaatsing, zulks onverlet de bevoegdheid van Jobs in the City B.V. om volledige schadevergoeding terzake te vorderen en onverlet de bevoegdheid van Jobs in the City B.V. om stopzetting van de plaatsingen op straffe van een dwangsom te vorderen. De wederpartij garandeert Jobs in the City B.V. dat indien zij zelf afbeeldingen, foto’s, teksten, tekeningen of ontwerpen aanlevert, hierop geen auteursrechten van derden rusten. Jobs in the City B.V. wordt door de wederpartij volledig gevrijwaard voor aanspraken door derden op grond van onrechtmatig gebruik van auteursrechtelijk beschermde bescheiden die door de wederpartij aan Jobs in the City B.V. zijn aangeleverd. Indien en voorzover Jobs in the City B.V. door een derde terzake van vermeende inbreuk op auteursrechten wordt aangesproken, zijn alle kosten voor juridische bijstand die Jobs in the City B.V. ter afwering van de vordering redelijkerwijs moet maken voor rekening van de wederpartij, zulks ongeacht de vraag of de aanspraak van die derde terecht is redelijkerwijs moeten maken voor rekening van de wederpartij, zulks ongeacht de vraag of de aanspraak van die derde terecht is.